Allunyar

Presentació

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)

El planejament general vigent a Matadepera és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal aprovat definitivament per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, adoptat en la sessió de 14 de maig de 2009, i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5469 el dia 22 de setembre de 2009, a efectes de la seva executivitat.

La documentació que compon aquest Pla es pot consultar a la web del planejament.

Capes

Llegenda

Classificació del sòl

Classificació

Sòl urbà zones

Nucli antic (1)
Ordenació illa oberta - cases en filera i agrupades (4b.1-4b.3)
Ordenació illa oberta - volumetria específica (4d.1-4d.12)
Unifamiliars aïllades parcel·la > 400m2 (5a)
Unifamiliars aïllades parcel·la > 800m2 (5b)
Unifamiliars aïllades parcel·la > 800m2 (5b(PA))
Unifamiliars aïllades parcel·la > 1000m2 (5c)
Unifamiliars aïllades parcel·la > 1000m2 (5c(PA))
Unifamiliars aïllades parcel·la > 1500m2 (5d(PA))
Unifamiliars aïllades parcel·la > 2000m2 (5e)
Unifamiliars aïllades parcel·la > 2000m2 (5e(PA))
Unifamiliars agrupades amb jardí comunitari (5f)
Dotacions i serveis (8-8e)
Activitat econòmica (9)
Espais privats d'especial interès (14)
Agrícola de valor (21)
Zona d'interès ecològic i paisatgístic (24)
Parc Natural: zones d'alt interès ecològic i paisatgístic (25a)
Parc Natural: zones d'interès natural (25b)
Parc Natural: zones agrícoles (25c)

Sòl urbanitzable

Desenvolupament residencial densitat baixa (30d)

Sistemes generals

Equipaments (EQ, EQ1-EQ7)
HI. Sistema hidràulic
Serveis tècnics i ambientals (TA, TA1-TA5)
Espais lliures / zones verdes parcs (VP1)
Espais lliures / zones verdes jardins urbans (VP3)
Xarxa territorial bàsica (XV1)
Xarxa bàsica local (XV2)
Xarxa viària complementària (XV3)
Vialitat de trànsit restringit (XVr)

Planejament derivat

Planejament derivat

Catàleg

Béns arquitectònics
Béns arqueològics
Masies i cases rurals

Informació

Activa l'eina d'informació i selecciona un punt del mapa per consultar-ne les dades del planejament

Carregant... Carregant l'aplicació